Hastighetsbegränsningar, böter

Hastighetsbegränsning

Hastighetsgränserna är i Tyskland något annorlunda än i Sverige. För tillfället gäller följande på enkla landsvägar (StVO §3) och på motorvägar och motortrafikleder (StVO §18), om inte skyltar anger andra hastigheter:

Inom tätbebyggt område för alla fordon, som inte har annan lägre hastighetsbegränsning.

Utanför tätbebyggt område:

För fordon med tillåten totalvikt över 7,5 t, 

för alla fordon med släpvagn undantaget personbil (gäller också för mc),

för lastbilar med tillåten totalvikt upp till 3,5 t med släpvagn,

för bussar med passagerare utan sittplats.

För fordon med tillåten totalvikt 3,5 - 7,5 t undantaget personbil,

för personbil med släpvagn,

för lastbil med totalvikt upp till 3,5 t med släpvagn,

för bussar, även med släpvagn.

För personbil och andra fordon med tillåten totalvikt upp till 3,5 t.

Denna skylt anger den minimihastighet, som måste hållas.

På motorvägar gäller för personbilar och motorcyklar i princip fri fart, även om man rekommenderar en hastighet av 130 km/tim. För personbil med släp gäller 80 km/t. Undantag från denna senare regel finns, där förhållandet mellan bilen och släpvagnen kan motivera en högre hastighet om 100 km/t. (Konsultera StVO §18 för formler för beräkning.) Observera också, att motorvägar får bara trafikeras av sådana fordon som är byggda för att köras i minst 60 km/t.

För motorcykel med släpvagn gäller liksom på vanliga landsvägar en högsta hastighet av 60 km/t (StVO § 18 moment 5 nr 2). Härifrån finns inga undantag. Beträffande last hänvisas till § 22 mom. 1 (Ladung) och andra förpliktelser § 23 mom. 1 (Sonstige Pflichten des Fahrzeugführers). En släpvagn får heller inte ha en bredd, som överstiger 1,00 m (§ 32 StVZO) och den får heller inte användas för persontransport. Lasten på släpvagnen får i vikt inte överstiga hälften av dragmaskinens vikt. Bakom motorcyklar får släpvagn utan egen tillfredsställande broms endast medföras, om dragfordonet har bromsar på båda hjulen och släpvagnen endast en axel. För motorcykel med sidovagn gäller, att även sidovagnen skall ha broms. 

För buss utan släpvagn och som har inskrivet i registreringsbeviset att den är lämplig för högre hastighet och som baktill har en plakett "100" som visar att den får framföras i denna högre hastighet, gäller 100 km/t, annars 80 km/t. För buss, som inte har sittplats för alla passagerare, gäller 60 km/t.

För lastbilar över 3,5 t gäller 80 km/t både med och utan släpvagn.

På motortrafikleder gäller samma bestämmelser som på motorvägar.

På motorvägar och motortrafikleder gäller en minsta tillåten hastighet om 60 km/tim. Denna anges inte genom skyltning som ovan, utan det måste man veta.

OBS! 9 april 2008 infördes på Bremens motorvägar en hastighetsbegränsning av 120 km/t. Det rör sig om en sträcka om 60 km inom stadsstatens område.

Från år 2014 gäller än så länge följande straffsatser för fortkörning med motorcykel eller personbil utan släpvagn (en "bötesräknare" finns också på sidan Hastighetsövervakning):

(från 40 EUR kommer dessutom till en bearbetningsavgift om 28,50 EUR, vid fara för annan person eller skada ökas bötesbeloppet); för förare med tyskt körkort kan dessutom tillkomma straffpunkter i det centrala körkortsregistret i Flensburg. Uppgifter om dessa har nedan konsekvent tagits bort, eftersom de inte rör utomtyska förhållanden.

inom tätbebyggt område (gäller också för 30-kmområde)

upp till 10 km/h  15,- EUR
11-15 km/h  25,- EUR, 
16-20 km/h  35,- EUR, 
21-25 km/h  80,- EUR, 
26-30 km/h  100,- EUR,   
31-40 km/h 160,- EUR, 1 månads körförbud
41-50 km/h 200,- EUR, 1 månads körförbud
51-60 km/h 280,- EUR, 2 månaders körförbud
61-70 km/h 480,- EUR, 3 månaders körförbud
över 70 km/h 680,- EUR, 3 månaders körförbud 

utom tätbebyggt område (t.ex. landsvägar, motorväg)
upp till 10 km/h  10,- EUR
11-15 km/h  20,- EUR, 
16-20 km/h  30,- EUR, 
21-25 km/h  70,- EUR, 
26-30 km/h  80,- EUR, 
31-40 km/h 120,- EUR, 
41-50 km/h 160,- EUR, 1 månads körförbud
51-60 km/h 240,- EUR, 1 månads körförbud
61-70 km/h 440,- EUR, 2 månaders körförbud
över 70 km/h 600,- EUR, 3 månaders körförbud

Obs! Körförbud utfärdas också, om man inom ett år har ertappats två gånger med att köra mer än 25 km/h för fort!

Viss tolerans vid mätningen sker: vid hastigheter under 100 km/h oftast 3 km/h, över 100 km/h 3 %.

Att inte hålla rätt avstånd till framförvarande fordon kostar mellan 25,- och 400.- EUR beroende på hastighet och avstånd.

Ex.: En bil kör i 150 km/h 25 m bakom framförvarande bil på en motorväg. Böter 180.- (mindre än 4/10 av halva hastigheten).

Vid omkörningar kan man råka ut för böter:

omkörning, där omkörningsförbud gäller 70.- EUR

köra om för nära eller på höger sida inom samhälle liksom att höja hastigheten när man blir omkörd 30.- EUR,

köra om på höger sida utanför samhälle 100.- EUR,

att ligga kvar i vänsterfil (80.-) och 150.- (överskriden dubbellinje med fara för eller skada på annat fordon).

Geisterfahrt (att köra mot trafiken på en enkelriktad väg) är en företeelse, som har ökat under senare år. Vare sig detta sker avsiktligt eller oavsiktligt har myndigheterna beslutat att gå hårdare fram med förövarna. Man skiljer härvidlag på tre nivåer: a) utan skada för annan person, b) vid skada eller då den mötande måste vika undan för att undgå kollision, c) i avsikt att begå självmord. Följden under a)  75 - 200 EUR böter (det senare gäller motorvägar) och oftast en månads körförbud. Brott mot b) innebär böter samt indraget körkort under minst ett år. Körkortet återfås först efter genomgången medicinsk-psykologisk prövning (s.k. "idiottest"). Om människor kommer till skada är alternativet fängelse i stället för böter. Den som under c) anklagas för att ha begått brottet med avsikt att begå självmord, kan anklagas för mord eller försök till mord.

De flesta felparkeringar kostar mellan 10.- och 40.- EUR, även om avvikelser förekommer.

Rödljuskörning mellan 90.- och 360.- EUR beroende bl.a. på tiden efter omslag till rött. Vid högersväng i en korsning med s.k. grönpil kostar det 70.- EUR att inte stanna före sväng, 60.- resp. 75.-, om man vid svängen hindrar eller utsätter gång- eller cykeltrafikant för fara.

Alkohol och droger: promillehalt från 0,5 böter (minst 500.- EUR) eller fängelse. Indraget körkort.

Alla angivna böter höjs, om man utsätter annan för fara.

Övrigt:

Delta i illegal hastighetstävling: 400.- EUR, indraget körkort

Hålla och prata i mobil under körning: 60.- EUR

Köra med slitna däck: 50.- / 75.- EUR

Köra med sommardäck på vintern 60.- / 80.- EUR

Köra med dubbdäck 50.- EUR

Täcka över nummerskylt med glas, folie el. likn.: 50.- EUR

Köra utan säkerhetsbälte 30.- EUR, transportera barn utan säkerhetsanordning: 40 - 60.- EUR

Inte lämna företräde: 50.- EUR

Ej ta hänsyn till högerregeln: 80.- EUR

Vända eller köra åt fel håll på motorväg: 75 - 200.- EUR

Parkera på motorväg el. motortrafikled: 70.- EUR

Köra på vägrenen för att komma fortare fram: 75.- EUR

Ej följa polismans tecken: 70.- EUR

Att köra in i miljözon utan giltig dekal: 80.- EUR

 

Reservation för skrivfel och förändringar.

[Upp]